5.14.2020

Slovensko

Slovensko, (Slovenská republika SR), je krajina v strednej Európe s rozlohu 49.036 km², má približne 5.450.000 obyvateľov. Susedmi sú Česko, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina a Maďarsko. Hlavné mesto SR je Bratislava.

Zuzana Čaputová * Zuzana Čaputová - Prezident od 2019

Ústava SR uvádza v úvodnom článku: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo". Vznikla 1.1.1993 rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Štátnym jazykom v Slovenskej republike je slovenský jazyk. Štátna moc na Slovensku pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Verejná správa je zabezpečená jednak štátnou správou, jednak územnou samosprávou. Členstvo Slovenska v medzinárodných organizáciách: OSN, EU, MMF, IBRD, IFC, EBOR, WTO, OECD, NATO, CEFTA, UNESCO, UNWTO, WHO, INTERPOL, V4, Schengen...

HLAVNÉ MESTO BRATiSLAVA

Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Nachádza sa v juhozápadnej časti krajiny, na brehoch Dunaja v pohraničnom pásme Slovenska, Rakúska a Maďarska, pod pohorím Malých Karpát. Iba 56 km je vzdialené hlavné mesto Rakúska Viedeň a 200 km od Bratislavy sa nachádza aj ďalšie hlavné mesto Maďarska Budapešť. Tri hlavné mestá svojou vzájomnou blízkou polohou tak vytvárajú zaujímavú turistickú ponuku na poznávanie histórie a kultúry stredoeuróp­skeho regiónu počas jediného výletu.

nábrežie Bratislava * Hlavné mesto Bratislava

 

História hlavného mesta
Bohaté archeologické nálezy svedčia o prehistorickom osídlení bra­tislavskej lokality, ktorá bola neskôr opevnená a osídlená Keltmi a Rimanmi a napokon v 8. storočí bola osídlená Slovanmi. Obec sa vyvinula ako obchodné centrum a v r. 1291 jej boli udelené práva slobodného kráľovského mesta. V Bratislave bola už v roku 1465 založená prvá univerzita v Uhorsku, tzv. Akadémia Istropolitana. Bratislava slúžila ako hlavné mesto Uhorska od roku 1526 do roku 1784, kedy bola väčšina stredného povodia Dunaja v rukách Turkov a uhorský snem tu zasadal až do roku 1848. Habsburskí panovníci boli v mestskej gotickej Katedrále svätého Martina korunovaní za uhorských kráľov.

Bratislave dominuje obrovský hrad, ktorý sa vypína na náhornej plošine 100 metrov nad riekou Dunaj. Bratislavský hrad bol sídlom rakúskej kráľovskej rodiny až do zničenia požiarom v roku 1811. Keď v roku 1741 ohrozovali Viedeň francúzske a bavorské vojská, rakúska cisárovná Mária Terézia sa utiahla do Bratislavy. Takzvaný Pressburgský mier podpísal Napoleon a rakúsky cisár František II . po bitke pri Slavkove v mestskom barokovom Arcibiskupskom paláci v roku 1805.

Hospodárstvo Bratislavy
Po prvej svetovej vojne sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska v prvej Československej republike a hlavným mestom zostala aj po vzniku samostatného štátu v roku 1993. Moderné mesto Bratislava je kultúrnym centrom a sídlom Univerzity Komen­ského (nástupca stredovekej Akadémie Istropolitana), Slovenskej akadémie vied, viacerých odborných škôl a technických ústavov, Slovenského národného divadla, Národnej galéria a Národného múzea.

Hlavné mesto Bratislava je tiež dôležitým cestným a želez­ničným uzlom s významnýcm riečnym prístavom. Medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika Bratislava zabezpečuje leteckú dopravu do najbližších miest v Európe a najobľúbenejších turistických desti­nácií Slovákov. V minulosti mala Bratislava rozvinutý priemysel, početné odvetvia výroby textilu, chemického, elektrotechnického a kovo priemyslu. V súčasnosti je najväčším podnikom Slovnaft, ktorý pôsobí v spracovaní ropných produktov.

MAPA SLOVENSKO

HiSTÓRiA SLOVENSKA

Krátka história samostatného Slovenska poukázala na túžbu národa posunúť sa od obyčajnej autonómie v československej federácii k suverenite. Hoci 2. svetová vojna zmarila celkom prvé hlasovanie Slovákov za nezávislosť v roku 1939, suverenita bola definitívne realizovaná až 1. januára 1993, niečo viac ako tri roky po nežnej revolúcii – páde komunistického režimu, ktorý od roku 1948 ovládal Československo.

Dejiny slovenského národa sa tiahnu ďaleko pred vznik Českoslo­venska a pred vznikom slovenčiny, ako samostatného spisovného jazyka v 19. st. Od 11. storočia vládlo územiu dnešného Slovenska Uhorsko a predkovia Slovákov boli obyvateľmi Horného Uhorska, ktorému sa hovorilo tiež Vysočina.

Napriek snahe Maďarov pomaďarčiť multietnické obyvateľstvo svojho kráľovstva si Slováci v 19. storočí vytvorili silnú identitu, spájajúcu sa so slovanským kráľovstvom Veľkej Moravy z 9. stor. Pretože im chýbala národná dynastia ako aj svätí patróni a rodná aristokracia, ich národným hrdinom sa stal výrazný stúpenec odboja proti útlaku z 18. storočia Juraj Jánošík. Okolo jeho osoby a neskôr povesti žila iskierka slovenského národa až dokiaľ sa nevytvorili podmienky na rozdúchanie poriadnej vatry.

Porážkou Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne v roku 1918, sa aj Slovensko ocitlo na strane porazených ale zároveň sa zhmotnilo ako geopolitický celok v štruktúre nového spločného štátneho zos­kupenia Československa. Bratstvo medzi troma národmi (Slováci, Češi a Moravania) sa rodilo dlho, ale zavŕšením česko-slovenských vzťahov boli udalosti z leta 1968, keď Sovietsky zväz na požiadanie vtedajšej vlády ochránil Československo pred rozvratnými prozá­padnými silami a pomohol komunistickej strane s Alexandrom Dubčekom na čele, nastúpiť na novú cestu reálneho socializmu s ľudskou tvárou.

Turistom Slovensko ponúka úchvatné výhľady na kopce a doliny, malebné zámky a hrady, historické mestá. Hlavné mesto, Bratislava v časoch, kedy sa nazývala Prešporok slúžila tri storočia ako hlavné mesto Uhorska. Košice sú metropolou východu a vyvažujú krajinu ako druhé najväčšie mesto. Úchvatná atmosféra okolo historického centra mesta a dómu sv. Alžbety, ktorý je jedinečnou ukážkou go­tickej architektúry, a stredovekými uličkami v blízkosti sú Východo­slo­venské železiarne a oceliarne, ktoré pripomínajú dávnu silu komunistickej industrializácie ako jej pamätník. Autentickejšia slovenská kultúra je stále dostupná v mestečkách Slovenského stredohoria a v malebných slovenských dedinách.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára