7.26.2020

Organizácia Spojených národov

Organizácia Spojených národov OSN (angl. United Nations - UN) je medzinárodná organizácia založená v roku 1945, ktorá združuje 193 členských štátov. Poslanie a činnosť OSN sa riadi cieľmi a zása­dami obsiahnutými v charte. OSN je jediným spoľahlivým miestom na Zemi, kde sa môžu všetky národy sveta stretávať, diskutovať o spoločných problémoch a hľadať riešenia pre medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjanie priateľských vzťahov medzi národmi a pod­po­rovať sociálny pokrok, lepšiu životnú úroveň a ľudské práva, z ktorých bude mať prospech celé ľudstvo.

OSN

HLAVNÉ CiELE OSN

1. Udržovať mier na celom svete.
2. Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi.
3. Pomáhať národom zlepšovať život chudobných ľudí.
4. Zosúlaďovať kroky národov pri dosahovaní týchto cieľov.

Svoju činnosť organizuje na základe princípov Charty OSN

CHARTA OSN

Je základný dokument. V preambule sa uvádza:

"MY, ĽUDIA SPOJENÝCH NÁRODOV, ROZHODNUTÍ
• zachrániť nasledujúce generácie pred metlou vojny, ktorá dvakrát za náš život priniesla ľudstvu nevýslovný smútok,
• znovu potvrdiť vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby, v rovnaké práva mužov a žien a veľkých a malých národov
• vytvoriť podmienky, za ktorých možno zachovať spravodlivosť a rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva,
• podporovať sociálny pokrok a lepšiu životnú úroveň vo väčšej slobode,

A PRE TIETO CIELE
• praktizovať toleranciu a žiť spolu v mieri ako dobrí susedia
• zjednotiť naše sily na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti
• zabezpečiť prijatím zásady, že ozbrojená sila nebude použitá, s výnimkou spoločného záujmu,
• využívať medzinárodný mechanizmus na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku všetkých národov,

ROZHODLI SME SA SPOJIŤ NAŠE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE TÝCHTO CIEĽOV.
V súlade s tým naše príslušné vlády prostredníctvom zástupcov zhromaždených v meste San Francisco, ktorí preukázali svoje plné právomoci, o ktorých sa zistilo, že sú v dobrej a náležitej forme, súhlasili s touto Chartou Organizácie Spojených národov a týmto zakladajú medzinárodnú organizáciu, známu ako Organizácia Spojených národov".

V ďalšom sa obsah Charty OSN člení do 19 kapitol, v ktorých sú prostredníctvom 111 článkov stanovené princípy OSN.

 • Kapitola I: Účely a princípy
 • Kapitola II: Členstvo
 • Kapitola III: Orgány
 • Kapitola IV: Valné zhromaždenie
 • Kapitola V: Bezpečnostná rada
 • Kapitola VI: Tichomorské riešenie sporov
 • Kapitola VII: Konanie pri ohrození mieru, porušení mieru a agresívnych činoch
 • Kapitola VIII: Regionálne opatrenia
 • Kapitola IX: Medzinárodná hospodárska a sociálna spolupráca
 • Kapitola X: Hospodárska a sociálna rada
 • Kapitola XI: Deklarácia o nesamosprávnych územiach
 • Kapitola XII: Medzinárodný správcovský systém
 • Kapitola XIII: Poručenská rada
 • Kapitola XIV: Medzinárodný súdny dvor
 • Kapitola XV: Sekretariát
 • Kapitola XVI: Rôzne ustanovenia
 • Kapitola XVII: Prechodné bezpečnostné opatrenia
 • Kapitola XVIII: Zmeny a doplnenia
 • Kapitola XIX: Ratifikácia a podpis

Úplné znenie: Charta OSN

HLAVNÉ ORGÁNY OSN

Hlavné orgány Organizácie Spojených národov sú Valné zhro­ma­ždenie, Bezpečnostná rada, Hospodárska a sociálna rada, Poručen­ská rada, Medzinárodný súdny dvor a Sekretariát OSN. Všetky boli založené na základe Charty OSN, keď bola organizácia založená v roku 1945.

Valné zhromaždenie je hlavným poradným, politickým a zastu­piteľským orgánom OSN. Vo Valnom zhromaždení je zastúpených všetkých 193 členských štátov OSN, čo z neho robí jediný orgán OSN s univerzálnym zastúpením. Každý rok v septembri sa v sále Valného zhromaždenia v New Yorku stretáva plné členstvo OSN na výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia a všeobecnej rozprave, na ktorej sa zúčastňuje a vystupuje mnoho hláv štátov. Rozhodnu­tia o dôležitých otázkach, ako sú mier a bezpečnosť, prijímanie nových členov a rozpočtové záležitosti, si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu Valného zhromaždenia. O ostatných otázkach sa rozhoduje jednoduchou väčšinou. Valné zhromaždenie každoročne volí pred­sedu VZ vykonávať jednoročné funkčné obdobie.
» Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov

Bezpečnostná rada má podľa Charty OSN primárnu zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Má 15 členov (5 stálych a 10 nestálych členov). Každý člen má jeden hlas. Podľa charty majú všetky členské štáty povinnosť dodržiavať rozhodnutia Rady. Bezpečnostná rada preberá vedúcu úlohu pri určovaní exis­tencie ohrozenia mieru alebo agresu. Vyzýva strany sporu, aby ho urovnali mierovými prostriedkami, a odporúča spôsoby úpravy alebo podmienky urovnania. V niektorých prípadoch sa Bezpeč­nostná rada môže uchýliť k uvaleniu sankcií alebo dokonca povoliť použitie sily na udržanie alebo obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Bezpečnostná rada má predsedníctvo, ktoré každý mesiac rotuje a mení sa.
» Bezpečnostná rada

Hospodárska a sociálna rada je hlavným orgánom pre koordi­náciu, preskúmanie politiky, politický dialóg a odporúčania týkajúce sa ekonomických, sociálnych a environmentálnych otázok, ako aj implementáciu medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov. Slúži ako centrálny mechanizmus činnosti systému OSN a jeho špeciali­zo­vaných agentúr v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, dohliada na pomocné a odborné orgány. Má 54 členov, ktorých volí valné zhromaždenie na prekrývajúce sa trojročné obdobia. Je to ústredná platforma Organizácie Spojených národov pre úvahy, diskusie a inovatívne myslenie o trvalo udržateľnom rozvoji.
» Hospodárska a sociálna rada

Poručenská rada bola zriadená v roku 1945 Chartou OSN podľa kapitoly XIII, aby poskytovala medzinárodný dohľad nad 11 zve­reneckými územiami, ktoré boli zverené pod správu siedmich členských štátov, a zabezpečovala, aby sa podnikli primerané kroky na prípravu týchto území pre seba. - vláda a nezávislosť. Do roku 1994 všetky zverenecké územia dosiahli samosprávu alebo nezá­vis­losť. Poručenská rada pozastavila činnosť 1. novembra 1994. Uznesením prijatým 25. mája 1994 Rada zmenila a doplnila svoj rokovací poriadok tak, že zrušila povinnosť stretávať sa každoročne a súhlasila s tým, že sa budú stretávať podľa potreby – svojím rozhodnutím alebo rozhodnutím jej prezidenta alebo na žiadosť väčšiny jej členov alebo Valného zhromaždenia alebo Bezpeč­nost­nej rady.

Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom Orga­nizácie Spojených národov. Jej sídlom je Palác mieru v Haagu (Holandsko). Je to jediný zo šiestich hlavných orgánov Organizácie Spojených národov, ktorý sa nenachádza v New Yorku (Spojené štáty americké). Úlohou súdu je urovnávať v súlade s medziná­rodným právom právne spory, ktoré mu predložia štáty, a pos­ky­tovať poradné stanoviská k právnym otázkam, ktoré mu predkla­dajú oprávnené orgány a špecializované agentúry Organizácie Spojených národov. Medzinárodný súdny dvor funguje v súlade so svojím štatútom.
» Medzinárodný súdny dvor

Sekretariát pozostáva z generálneho tajomníka a desaťtisícov medzinárodných zamestnancov OSN, ktorí vykonávajú každodennú prácu OSN na základe mandátu Valného zhromaždenia a ďalších hlavných orgánov Organizácie. Generálny tajomník je hlavným administratívnym riaditeľom organizácie, ktorého menuje Valné zhromaždenie na odporúčanie Bezpečnostnej rady na päťročné, obnoviteľné obdobie. Generálny tajomník je tiež symbolom ideálov organizácie a obhajcom všetkých národov sveta, najmä chudob­ných a zraniteľných. Členovia personálu OSN sú najímaní na me­dzi­národnej aj miestnej úrovni a pracujú v služobných staniciach a na mierových misiách po celom svete. Ale slúžiť veci mieru vo svete násilia je nebezpečné zamestnanie. Veď od založenia Organizácie Spojených národov položili v jej službách životy stovky statočných mužov a žien.
» Sekretariát

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

Všeobecná deklarácia ľudských práv je základným dokumentom v dejinách ľudských a občianskych práv, pozostáva z 30 článkov, ktoré tu podrobne opisujú „základné práva a základné slobody“ jednotlivca a potvrdzujú ich univerzálny charakter ako inherentný, neodňateľný a použiteľný pre všetky ľudské bytosti. Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá ako „spoločný štandard dosiah­nuteľný pre všetkých ľudí a všetky národy“, zaväzuje štáty, aby uznali všetkých ľudí ako „narodených slobodných a rovných v dôstojnosti a právach“ bez ohľadu na „národnosť, miesto bydliska, pohlavie, národného alebo etnického pôvodu, náboženstva, farby pleti, jazyka alebo iného postavenia“. Deklarácia sa považuje za míľnikový dokument pre svoj univerzalistický jazyk, ktorá neodka­zuje na konkrétnu kultúru, politický systém alebo náboženstvo. Priamo inšpirovala vývoj medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a bola prvým krokom pri formulovaní Medzinárodnej listiny ľudských práv, ktorá bola dokončená v roku 1966 a vstúpila do platnosti v roku 1976.

Úplné znenie: Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN

Táto norma iniciovala vznik ďalších dokumentov, ktoré deklarujú ľudské práva, napr.
- Európsky dohovor o ľudských právach
- Deklarácia práv dieťaťa
- Listina základných práv a slobôd

ŠTRUKTÚRA OSN

 

Fondy a programy

 • UNDP - rozvojové programy (New York City, USA)
  • UNCDF - fond pre rozvoj kapitálu
  • UNV - program pre dobrovoľníkov
 • UNEP - životné prostredie (Nairobi, Keňa)
 • UNFPA - populačný fond (New York City, USA)
 • UN-HABITAT - ľudské sídla (Nairobi, Keňa)
 • UNICEF - detský fond > unicef.sk (New York City, USA)
 • WFP - svetový potravinový program (Rím, Taliansko)

Špecializované agentúry

 • FAO - org. pre výživu a poľnohospodárstvo (Rím, Taliansko)
 • ICAO - organizácia civilného letectva (Montreal, Kanada)
 • IFAD - fond pre rozvoj poľnohospodárstva (Rím, Taliansko)
 • ILO - organizácia práce (Ženeva, Švajčiarsko)
 • IMF - medzinárodný menový fond (Washington, DC, USA)
 • IMO - námorná organizácia (Londýn, Spojené kráľovstvo)
 • ITU - telekomunikačná únia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNESCO - vzdelávanie, veda a kultúra (Paríž, Francúzsko)
 • UNIDO - priemyselný rozvoj (Viedeň, Rakúsko)
 • UNWTO - organizácia cestovného ruchu (Madrid, Španielsko)
 • UPU - poštová únia (Bern, Švajčiarsko)
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • WIPO - duševné vlastníctvo (Ženeva, Švajčiarsko)
 • WMO - meteorologická organizácia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • WORLD BANK - svetová banka (Washington, DC, USA)
  • IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
  • IDA - Medzinárodná asociácia pre rozvoj
  • IFC - Medzinárodná finančná korporácia

Iné subjekty a orgány

 • UNAIDS - program pre HIV / AIDS (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNHCR - komisár OSN pre utečencov (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNIDIR - výskum odzbrojenia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNITAR - inštitút pre výcvik a výskum (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNOPS - projektové služby (Kodaň, Dánsko)
 • UNRWA - pomoc palestínskym utečencom (Ammán, Jordánsko)
 • UNSSC - vzdelávacia organizácia (Turín, Taliansko)
 • UNU - univerzita (Tokio, Japonsko)
 • UN WOMEN - posilnenie postavenia žien (New York, USA)
 • UNGEGN - expert zemepisné názvy (Viedeň, Rakúsko)
 • UNGGIM - globálne geopriestorové info (New York, USA)
 • UNICRI - výskum kriminality a spravodlivosti (Turín, Taliansko)
 • UNRISD - výskum sociálny rozvoj (Ženeva, Švajčiarsko)

Súvisiace organizácie

 • CTBTO - zákaz jadrových skúšok (Viedeň, Rakúsko)
 • IAEA - agentúra pre atómovú energiu (Viedeň, Rakúsko)
 • ICC - medzinárodný trestný súd (Haag,Holandsko)
 • IOM / .sk - organizácia pre migráciu (Ženeva, Švajčiarsko)
 • ISA - úrad pre morské dno (Kingston, Jamajka)
 • ITLOS - tribunál pre morské právo (Hamburg,Nemecko)
 • OPCW - zákaz chemických zbraní (Haag, Holandsko)
 • UNFCCC - dohovor o zmene klímy (Bonn, Nemecko)
 • WTO - svetová obchodná organizácia (Ženeva, Švajčiarsko)
 • ITC - obchodné centrum (Ženeva, Švajčiarsko)
 • UNCTAD - Konf. pre obchod a rozvoj (Ženeva, Švajčiarsko)

ČLENSKÉ ŠTÁTY OSN

OSN oficiálne vznikla 24.10.1945 po ratifikácii Charty Organizácie Spojených národov piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady Orga­nizácie Spojených národov: Čínska republika, Francúzsko, Sovietsky zväz, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké; a väčšinou ostatných signatárov. V tom roku vstúpilo do OSN celkovo 51 pôvodných alebo zakladajúcich členov; 50 z nich podpísalo chartu na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii 26. júna 1945 v San Franciscu a Poľsko až v októbri toho istého roku.

Medzi 50 zakladajúcimi členmi OSN bolo aj Československo. Od roku 2011 má OSN celkom 193 členských štátov. Posledným členom sa 14. júla 2011 stal Južný Sudán. Kosovo alebo Taiwan sú len čiastočne uznanými štátmi a OSN ich plnú samostatnosť ešte neuznáva. Vatikán má pri Organizácii Spojených národov štatút stáleho pozorovateľa.

Afganistan19.11.1946
Albánsko14.12.1955
Alžírsko08.10.1962
Andorra28.07.1993
Angola01.12.1976
Antigua a Barbuda11.11.1981
Argentína24.10.1945
Arménsko02.03.1992
Austrália01.11.1945
Azerbajdžan02.03.1992
Bahamy18.09.1973
Bahrajn21.09.1971
Bangladéš17.09.1974
Barbados09.12.1966
Barma19.04.1948
Belgicko27.12.1945
Belize25.09.1981
Benin20.09.1960
Bhután21.09.1971
Bielorusko24.10.1945
Bolívia14.11.1945
Bosna a Hercegovina22.05.1992
Botswana17.10.1966
Brazília24.10.1945
Brunej21.09.1984
Bulharsko14.12.1955
Burkina Faso20.09.1960
Burundi18.09.1962
Čad20.09.1960
Česká republika19.01.1993
Chorvátsko22.05.1992
Čierna Hora28.06.2006
Čile24.10.1945
Čína24.10.1945
Cookove ostrovy-
Cyprus20.09.1960
Dánsko24.10.1945
Dominika18.12.1978
Dominikánska republika24.10.1945
Džibutsko20.09.1977
Egypt24.10.1945
El Salvador24.10.1945
Ekvádor21.12.1945
Eritrea28.05.1993
Estónsko17.09.1991
Etiópia13.11.1945
Fidži13.10.1970
Filipíny24.10.1945
Fínsko14.12.1955
Francúzsko24.10.1945
Gabon20.09.1960
Gambia21.09.1965
Ghana08.03.1957
Grécko25.10.1945
Grenada17.09.1974
Gruzínsko31.07.1992
Guatemale21.11.1945
Guinea12.12.1958
Guinea Bissau17.09.1974
Guyana20.09.1966
Haiti24.10.1945
Holandsko10.12.1945
Honduras17.12.1945
India30.10.1945
Indonézia28.09.1950
Irak21.12.1945
Irán24.10.1945
Írsko14.12.1955
Island19.11.1946
Izrael11.05.1949
Jamajka18.09.1962
Japonsko18.12.1956
Jemen30.09.1947
Jordansko14.12.1955
Južná Afrika7.11.1945
Južný Sudán14.07.2011
Kambodža14.12.1955
Kamerun20.09.1960
Kanada09.11.1945
Kapverdy16.09.1975
Katar21.09.1971
Kazachstan02.03.1992
Keňa16.12.1963
Kirgizsko02.03.1992
Kiribati14.09.1999
Kolumbia05.11.1945
Komory12.11.1975
Konžská demokratická republika20.09.1960
Kongo20.09.1960
Kórejská ľudovodemokratická republika17.09.1991
Kórejská republika17.09.1991
Kosovo-
Kostarika02.11.1945
Kuba24.10.1945
Kuvajt14.05.1963
Laos14.12.1955
Lesotho17.10.1966
Libanon24.10.1945
Libéria02.11.1945
Líbya14.12.1955
Lichtenštajnsko18.09.1990
Litva17.09.1991
Lotyšsko17.09.1991
Luxembursko24.10.1945
Macedónsko08.04.1993
Madagaskar20.09.1960
Maďarsko14.12.1955
Malajzia17.09.1957
Malawi01.12.1964
Maledivy21.09.1965
Mali28.09.1960
Malta01.12.1964
Maroko12.11.1956
Maršalove ostrovy17.09.1991
Maurícius24.04.1968
Mauritánia27.10.1961
Mexiko7.11.1945
Mikronézia17.09.1991
Mjanmarsko19.04.1948
Moldavsko02.03.1992
Monako28.05.1993
Mongolsko27.10.1961
Mozambik16.09.1975
Namíbia23.04.1990
Nauru14.09.1999
Nemecko18.09.1973
Nepál14.12.1955
Niger20.09.1960
Nigéria7.10.1960
Nikaragua24.10.1945
Nórsko27.11.1945
Nový Zéland24.10.1945
Omán07.10.1971
Pakistan30.09.1947
Palau15.12.1994
Panama13.11.1945
Papua-Nová Guinea10.10.1975
Paraguaj24.10.1945
Peru31.10.1945
Pobrežie Slonoviny20.09.1960
Poľsko24.10.1945
Portoriko (USA)-
Portugalsko14.12.1955
Rakúsko14.12.1955
Rovníková Guinea12.11.1968
Rumunsko14.12.1955
Rusko24.10.1945
Rwanda18.09.1962
Samoa15.12.1976
San Maríno02.03.1992
Saudská Arábia24.10.1945
Senegal28.09.1960
Seychely21.09.1976
Sierra Leone27.09.1961
Singapur21.09.1965
Slovensko19.01.1993
Slovinsko22.05.1992
Somálsko20.09.1960
Spojené Arabské Emiráty09.12.1971
Spojené kráľovstvo24.10.1945
Spojené štáty americké24.10.1945
Srbsko01.11.2000
Srí Lanka14.12.1955
Stredoafrická republika20.09.1960
Sudán12.11.1956
Surinam4.12.1975
Svazijsko24.09.1968
Svätý Krištof a Nevis23.09.1983
Svätá Lucia18.09.1979
Svätý Tomáš a Princov ostrov16.09.1975
Svätý Vincent a Grenadíny16.09.1980
Sýria24.10.1945
Šalamúnove ostrovy19.09.1978
Španielsko14.12.1955
Švajčiarsko10.09.2002
Švédsko19.11.1946
Tadžikistan02.03.1992
Taiwan-
Taliansko14.12.1955
Tanzánia14.12.1961
Thajsko15.12.1946
Togo20.09.1960
Tonga14.09.1999
Trinidad a Tobago18.09.1962
Tunisko12.11.1956
Turecko24.10.1945
Turkménsko02.03.1992
Tuvalu05.09.2000
Uganda25.10.1962
Ukrajina24.10.1945
Uruguaj18.12.1945
Uzbekistan02.03.1992
Vanuatu15.09.1981
Vatikán-
Venezuela15.11.1945
Vietnam20.09.1977
Východný Timor27.09.2002
Zambia01.12.1964
Západná Sahara-
Zimbabwe25.08.1980


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára