6.19.2021

Bolívia

Bolívia, je kra­jina v južnej Amerike. Susediace krajiny sú Argentína, Brazília, Čile, Paraguaj, Peru. Rozloha 1.098.581 km², obyvateľov 10.300.000. Hlavné mesto je La Paz.

Luis Arce prezident BolívieLuis Arce - Prezident Bolivie od 2020

Prezidentská reprezentatívna demokratická republika, kde prezident je hlavou štátu, predsedom vlády a taktiež predsedom rôznorodého systému viacerých strán. Výkonnú moc vykonáva vláda Bolívie. Zákonodarnú moc má vláda aj dve komory parlamentu. Súdnictvo aj volebná zložka sú nezávislé od výkonnej a zákonodarnej moci. Ústava Bolívie bola prijatá prostredníctvom referenda v roku 2009, čím sa zabezpečil jednotný sekulárny štát.

Preambula ústavy
V dávnych dobách boli postavené hory, rieky sa pohybovali, tvorili sa jazerá. Náš Amazon, náš chaco, naše vysočiny a naše roviny a údolia boli pokryté zeleňou a kvetmi. Túto posvätnú Matku Zem sme zaľudnili rôznymi tvárami a odvtedy chápeme súčasnú pluralitu všetkých vecí a našu rozmanitosť ako bytosti a kultúry. Takto my tvoríme naše mestá a nikdy sme nerozumeli rasizmu, kým sme ním netrpeli od katastrofálnych čias kolónie. Bolívijský ľud, pluralitného zloženia, z hĺbky histórie, inšpirovaný bojmi minulosti, v proti­ko­lo­niál­nom povstaní domorodcov, v nezávislosti, v ľudových oslo­bo­dzo­vacích bojoch, v domorodých, sociálnych a odborových po­cho­doch, v vodné a októbrové vojny, v bojoch o pôdu a územie a so spomienkou na našich mučeníkov budujeme náš nový štát. Štát založený na rešpekte a rovnosti všetkých, s princípmi suverenity, dôstojnosti, komplementarity, solidarity, harmónie a rovnosti pri rozdeľovaní a prerozdeľovaní sociálneho produktu, kde prevláda snaha o dobrý život; s ohľadom na ekonomickú, sociálnu, právnu, politickú a kultúrnu pluralitu ľudí tejto krajiny; v ko­lektívnom spo­lužití s prístupom k vode, práci, vzdelaniu, zdraviu a bývaniu pre všetkých. Necháme za sebou koloniálny, republikánsky a neo­libe­rálny štát. Berieme na seba historickú výzvu kolektívneho budo­va­nia jednotného sociálneho štátu mnohonárodného komunitárneho práva, ktoré integruje a vyjadruje ciele napredovania smerom k demokratickej, produktívnej, mierotvornej a inšpiratívnej Bolívii, odhodlanej integrálnemu rozvoju a sebaurčeniu miest. My, ženy a muži, prostredníctvom ustanovujúceho zhromaždenia a s pôvodnou mocou ľudu vyjadrujeme svoj záväzok k jednote a celistvosti krajiny. Plníme mandát našich národov, so silou našej Pachamamy a vďaka Bohu, znovu sme obnovili Bolíviu. Česť a sláva mučeníkom zakladajúceho a oslobodzujúceho činu, ktorí umožnili túto novú históriu.

MAPA BOLÍViA

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára