5.29.2021

Burundi

Burundi, je malá suchozemská kra­jina v rovníkovej Afrike s rozlohou 27.834 km² a počtom obyvateľov 7.548.000. Susediace krajiny sú Kongo, Rwanda, Tanzánia. Hlavné mesto je Gitega.

Évariste NdayishimiyeÉvariste Ndayishimiye - prezident Burundi od 2020

SLOVENSKO VO SVETE - BURUNDi

Slovenskí občania plánujúci cestu do Burundi musia mať platný vlastný cestovný pas s minimálnou dobou platnosti 6 mesiacov. Pre vstup do krajiny sa vyžaduje vízum a povinné očkovanie proti žltej zimnici. Od 7.12.2021 môžu cestujúci získať 30-dňové víza pri prí­lete na letisko Bujumbura za poplatok. Slovensko vo svete - svet na Slovensku:

V prípade akútnej konzulárnej potreby slovenskí občania môžu kontaktovať Veľvyslanectvo Belgicka v Bujumbure.

Veľvyslanectvo Belgicka v Burundi
Adresa: Boulevard de la Liberté 18, Bujumbura, Burundi
Tel: +257 22 226 176
E-mail: bujumbura@diplobel.fed.be
Belgicko v Burundi

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi
Jakaya Kikwete Road, P.O.Box 30 204, 00 100 Nairobi, Keňa
Telefón: +254 (0) 20 869 82 11
Email: emb.nairobi@mzv.sk

Ministerstvo zahraničných vecí Burundi

POLiTiKA

Politika v Burundi je založená na politickom systéme mnohostrannej republiky s prezidentským režimom, v ktorom prezident zastáva funkciu hlavy štátu a predseda vlády zastáva funkciu hlavy vlády. Výkonná moc je v rukách vlády, pričom 2 komory parlamentu Se­nát a Národné zhromaždenie sa delia o legislatívnu moc s vládou.

Preambula ústavy
My ľudia z Burundi, Uvedomujúc si našu zodpovednosť a povinnosti pred históriou a budúcimi generáciami; Znovu potvrdzujeme našu vieru v ideál mieru, zmierenia a nasledovania národnej jednoty Dohoda z Arushy za mier a zmierenie v Burundi z 28. aug. 2000 a Dohody o prímerí; Berúc do úvahy potrebu obnovenia pluralitného demokratického poriadku a právneho štátu;

ÚstavaPreambula ústavy

Vyhlasujúc našu oddanosť najmä dodržiavaniu základných ľudských práv vyplývajúce zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 10.12 1948, tzv Medzinárodné pakty ľudských práv zo 16. dec. 1966 a Africká charta za Ľudské práva a práva národov z 18. júna 1981; Berúc do úvahy našu oddanosť mieru a sociálnej spravodlivosti; Uvedomujúc si naliehavú potrebu podporovať hospodársky a so­ciál­ny rozvoj našej krajiny a zabezpečiť ochranu našej národnej kultúry;

Opätovne potvrdzujeme naše odhodlanie brániť suverenitu a po­li­tic­kú a ekonomickú nezávislosť krajiny; Potvrdzujúc dôležitosť práva obyvateľstva na to v medzinárodných vzťahoch vykonávať sebaurčenie; Berúc do úvahy, že vzťahy medzi obyvateľmi musia byť charakterizované mierom, dobrej vôle a spolupráce v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov z 26.6.1945; Opätovne potvrdzujeme našu oddanosť veci africkej jednoty v súlade s konštitutívom zákon Africkej únie z 25. mája 2002;

Opätovne potvrdzujeme naše neochvejné odhodlanie skoncovať s hlboko zakorenenými zdrojmi pokračujúce etnického a politického ná­si­lia, genocídy a vylúčenia, krviprelievania, politickej neistoty a nestability, ktorá uvrhla našich ľudí do núdze a utrpenia a vážne ohrozuje perspektívy ekonomického rozvoja a realizácie rovnosti a sociálnej spravodlivosti v našej krajine; Vzhľadom na to, že na dosiahnutie týchto cieľov sú dodržané nasledujúce ústavné a právne zásady musí byť zaručené:

Vytvorenie a implementácia sys­té­mu demokratického riadenia; Začlenenie menšinových politických strán do všeobecného sys­té­mu riadenia dobra; Ochrana a začlenenie etnických skupín a kul­túr­nych a náboženských menšín vo všeobecnom systéme dobrej správy vecí verejných;

Zaručiť reštrukturalizáciu systému národnej bezpečnosti a spra­vod­li­vos­ti bezpečnosť pre všetkých Burundčanov vrátane etnic­kých menšín. Opätovne potvrdzujeme náš záväzok vybudovať politický poriadok a systém vlády inšpirované realitou našej krajiny a založené na hodnotách spravodlivosti, demokracie, dobrá správa vecí verejných, pluralizmu, rešpektovania slobôd a základných práv jednotlivca, jednote, solidarite, vzájomnom porozumení, to­le­ran­cii a spolupráci medzi rôznymi etnickými skupinami v našej spo­loč­nos­ti; Slávnostne prijímame súčasnú ústavu, ktorá je základným zákonom republiky Burundi.

Členstvo Burundi v medzinárodných organizáciách OSN, IFC, UNESCO, UNWTO, WHO, WTO...

 

HLAVNÉ MESTO GiTEGA

Hlavné mesto GitegaHlavné mesto Gitega

Gitega hlavné mesto Burundi, známe ako aj Kitega je centrálne mesto Burundi. Mesto leží asi 65 km východne od hlavného mesta štátu Bujumbura. Gitega bola po stáročia sídlom burundského kráľa a hlavným mestom kráľovstva Burundi. Slúžil aj ako administratívne centrum, keď bolo Burundi pod koloniálnou nadvládou. V roku 2007 burundská vláda oznámila plány na presun hlavného mesta z Bujumbury do Gitegy.

Gitega, ktorá predstavuje druhé najväčšie mesto v krajine, funguje ako centrum náboženstva a vzdelávania; má základné, stredné, technické a odborné školy a bohoslužobné miesta pre moslimov, rímskokatolíkov a protestantov. Medzi priemyselné podniky v Gitege patrí trh s dobytkom, ťažba rašeliny a garbiareň. Nachádza sa tu aj Národné múzeum s exponátmi o histórii a umení.

Pohľad na Canal Grande (Canale Grande v taliančine) pri západe slnka s gondolami na vode lemovanými budovami; hlavná vodná cesta talianskych Benátok. Gitega sa nachádza na centrálnej náhornej plošine Burundi. Väčšina okolia je venovaná paseniu dobytka (hovädzí dobytok, kozy a ovce) a pestovaniu takých plodín, ako sú banány, arašidy (arašidy), sladké zemiaky, maniok (maniok), fazuľa, kukurica (kukurica), cirok a kávu. Hlavná cesta spája Gitegu s hlavným mestom krajiny.

MAPA BURUNDi

 

ŽiVOTNÉ PROSTREDiE

Sponsor: Životné prostredie po novom

Burundi je vnútrozemská krajina rovníkovej Afriky, kde hlavným vodným zdrojom je jazero Tanganika tvoriace západnú hranicu krajiny. Zalesnené územie (817.000 ha) za posledných 20 rokov stratilo lesy o rozlohe vyše 180.000 ha a ďalej každoročne stráca v priemere asi 2,2% lesov. Značným problémom je neprimerané spásanie zelene a extrémne suchá posledných rokov. V roku 2020 tvorili lesy 10,9 % celkovej rozlohy pôdy, čiže 2.800 km². Z toho odhadom 1.670 km² tvorili primárne lesy, 1.130 km² vysadené lesy.

Environmentálna situácia v Burundi ukazuje tri hlavné problémy spôsobené človekom: degradáciu a vyčerpanie pôdy, degradáciu lesných zdrojov a degradáciu životného prostredia. Burundi vyvinulo mnoho adaptačných projektov na riešenie nepriaznivých účinkov zmeny klímy na základe existujúcich mechanizmov a pos­tu­pov na zvládanie. Tieto projekty zahŕňajú plány na zlepšenie klimatických predpovedí sezónneho včasného varovania a ďalší projekt na ochranu nárazníkových zón v nive jazera Tanganika a okolo jazier Bugesera.

Burundské mestá čelia v priebehu rokov rýchlemu nárastu počtu obyvateľstva, pričom vlastníctvo vozidiel sa výrazne zvyšuje na úkor nemotorovej dopravy. Napriek veľkému počtu obyvateľov využívajúcich nemotorovú dopravu, cestnej premávke v Burundi dominujú motocykle a osobné autá, ktoré tvoria takmer 80 percent všetkých registrovaných vozidiel.

Rieky Burundi tvoria dôležitú súčasť geografie vnútrozemskej krajiny. Rieky Burundi slúžia ako prirodzené hranice oddeľujúce Burundi od susedných krajín. Hlavné rieky Burundi sú Ruzizi, Rurubu, Kagera, Muragarazi, Kanyaru a ďalšie. Rieky Burundi sa vlievajú do povodí dvoch veľkých afrických riek, Nílu a Zairu. Rieky Kagera a Ruvubu tvoria pramene Nílu, ktorý tečie z juhovýchodnej oblasti. Rieka Ruzizi je jednou z riek ústiacich do povodia rieky Zaire.

Jazero Tanganika niektoré z riek Burundi sa vlievajú do jazera Tanganika, ako aj Doma, Mulembwe a iné. Rieky Burundi sa okrem zdrojov vody pre krajinu využívajú aj na výrobu vodnej energie. Rýchlo tečúce rieky ponúkajú bohaté zásoby energie, ak sa správne využívajú ako obnoviteľné zdroje energie.

DOPRAVA, LETiSKO

Medzinárodné letisko Bujumbura je tu jedinou leteckou bránou do krajiny a je zastávkou pre rôzne africké letecké spoločnosti. Aj keď z USA nelietajú žiadne priame lety, spojenie je možné uskutočniť cez veľké európske a africké mestá. Autobusy sú najlepší spôsob, ako sa tam dostať, pretože väčšina ciest je uzavretá a dostatočne príjemná na cestovanie. Linky vo všeobecnosti premávajú z hlav­ného mesta Bujumbura a prepravujú cestujúcich do rôznych miest a susedných krajín.

Ak to bezpečnosť dovolí, Burundi má množstvo scénických ciest s nádherným výhľadom na jeho krásne hory, Bujumbura Rurale, ktoré leží východne od hlavného mesta a vedie pozdĺž jazera Tan­ga­nyi­ka. Vnútrozemské pláže vrátane Karera a Saga Plage sú obe vzdia­lené len pár minút od hlavného mesta.

 

CESTOVANiE, TURiZMUS

Svet dovoleniek: dovolenka Burundi.

Keď sa vojna v roku 2005 skončila, zástupy cestovateľov sa vrátil, aby znovu objavili dusné hlavné mesto Bujumbura s krásnym pros­tredím jazera Tanganika a niektorými z najkrajších vnútrozemských pláží na kontinente.

Burundi bubonBurundi bubon

Nový mier sa však skončil otrasným koncom v roku 2015, keď sa prezident Nkurunziza rozhodol uchádzať o tretie funkčné obdobie, ktoré mnohí Burundčania považovali za porušenie ústavy. Násilie vypuklo pred voľbami a odvtedy sa stupňovalo. Návšteva celej krajiny sa teraz považuje za nebezpečnú. Je to veľká škoda, lebo táto írečitá krajina je nabitá originálnosťou kultúry a tradícií stred­nej Afriky. Najznámejšie sú bubny z Burundi
Mugamba, posvätná krajina kráľov z Burundi.

Burundi sa nachádza vo východnej Afrike v oblasti Veľkých jazier. Okolo neho je Rwanda, Tanzánia a Konžská demokratická republika. Jeho juhozápadnou hranicou je nádherné jazero Tanganika. Sta­ro­ve­ké lesy, úžasné vnútrozemské pláže a nádherný národný park Kibira sú len niektoré z atrakcií, ktoré tu musíte vidieť. Za vodou a rozľahlými lesmi sú historické atrakcie, ako je mauzóleum hrdinu nezávislosti Burundi, princa Louisa Rwagasorea, a pamätník na Livingstone-Stanley, ktorý označuje miesto, kde sa stretli slávni prieskumníci.

Burundi nie je typická dovolenková destinácia. V hlavnom meste Bujumbura však nájdete množstvo hotelov pre medzinárodných hostí a niekoľko ďalších v iných oblastiach ako Kirundo, Gitega, Ngozi a Muyinga. Ubytovanie môže byť ťažké nájsť inde v krajine a kempovanie sa neodporúča, pokiaľ nemáte povolenie od miestnych úradov.

Vo veľkých mestách je veľa cestovných kancelárií s fantastickými možnosťami a itinerármi, ktoré vám pomôžu zorganizovať váš výlet. Čakajú na vás aj zaujímavé chute a kulinárske prekvapenia, od miestnych špecialít po juhoázijské kari, francúzske a európske jedlá a všadeprítomné mäsové ražne a samosy podávané s burundským úsmevom.

Medzinárodné letisko Bujumbura je jedinou leteckou bránou do krajiny a je zastávkou pre rôzne africké letecké spoločnosti. Aj keď z USA nelietajú žiadne priame lety, spojenie je možné uskutočniť cez veľké európske a africké mestá. Autobusy sú najlepší spôsob, ako sa tam dostať, pretože väčšina ciest je uzavretá a dostatočne príjemná na cestovanie. Linky všeobecnosti premávajú z hlavného mesta Bujumbura a prepravujú cestujúcich do rôznych miest a susedných krajín.

ODKAZY, LiNKY

  • Engare.org - Cesta pomoci vode začína v Afrike

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára