5.26.2021

Čad

Čad, je kra­jina v saharskej Afrike s rozlohou 1.284.000 km² a poč­tom obyvateľov 10.100.000. Susediace krajiny sú Kamerun, Líbya, Nigéria, Niger, Sudán, Stredoafrická republika. Hlavné mesto je Ndžamena.

Mahamat Idriss DébyMahamat Idriss Déby - prezident Čadu od roku 2021

Preambula ústavy
Čad, ktorý 28. novembra 1958 vyhlásil republiku, 11. augusta 1960 udelil národnú a medzinárodnú suverenitu.

Od tohto dátumu zažíva turbulentný inštitucionálny a politický vývoj. Roky diktatúry a vlády jednej strany zabránili rozkvetu akejkoľvek demokratickej kultúry a politického pluralizmu.

Rôzne po sebe nasledujúce režimy vytvorili a udržiavali regionaliz­mus, tribalizmus, rodinkárstvo, sociálne nerovnosti, porušovanie ľudských práv a základných kolektívnych a individuálnych slobôd, čoho dôsledkom boli vojny, politické násilie, nenávisť, neznášan­li­vosť a nedôvera medzi rôznymi komunitami, ktoré tvoria čadský národ.

ÚstavaPreambula ústavy

Táto inštitucionálna a politická kríza, ktorá destabilizuje Čad už viac ako štyri desaťročia, len podnietila odhodlanie čadského ľudu dosiahnuť vybudovanie jedného národa, dôstojnosti, slobody, mieru a prosperity.

Suverénna národná konferencia, ktorá sa konala v N'Djamene od 15. januára do 7. apríla 1993, z iniciatívy prezidenta republiky a po zhromaždení politických strán, združení občianskej spoločnosti, štátnych orgánov, tradičných a náboženské autority, predstavitelia vidieckeho sveta a zdroje popredných osobností obnovili dôveru čadského ľudu a umožnili nástup novej éry.

Táto nová éra bola zasvätená ústave z 31. marca 1996 a revido­va­ná v rokoch 2005 a 2013.

Po dvoch desaťročiach experimentovania inštitúcií odvodených z tejto ústavy umožnilo Inkluzívne národné fórum, ktoré sa konalo v N'djamene 19. až 27. marca 2018, uskutočniť reformy potrebné na posilnenie demokracie a právneho štátu.

Procesy reforiem overené ľudom a posvätené týmto ústavným zá­konom nadobúdajú podobu štátu silne decentralizovanej a hlboko zmodernizovanej štátnej inštitúcie.

V dôsledku toho my, ľud Čadu:

Potvrdzujeme touto ústavou našu vôľu žiť spolu s rešpektom k et­nic­kej, náboženskej, regionálnej a kultúrnej rozmanitosti, budovať právny štát a jeden zjednotený národ založený na verejných slo­bodách a základných právach človeka, dôstojnosti ľudskej osoby a politickej pluralizmus, o afrických hodnotách solidarity a bratstva;

Potvrdzujeme našu oddanosť integrite, bezúhonnosti, transpa­rent­nos­ti, nestrannosti a zodpovednosti ako republikánskym a etickým hodnotám vhodným na moralizovanie života národa;

Domnievame sa, že politická, etnická a náboženská tolerancia, omilostenia, medzináboženské dialógy a kultúrne dialógy predsta­vu­jú základné hodnoty, ktoré prispievajú k upevňovaniu našej národnej jednoty a súdržnosti;

Uznávame podporu rodu a mládeže ako faktory potrebné na rea­li­zá­ciu rovnosti medzi mužmi a ženami v našej krajine a uznávame imperatív ich zohľadnenia pre trvalý ľudský rozvoj;

Opätovne potvrdzujeme náš záväzok dodržiavať zásady ľudských práv, ako ich definuje Charta Organizácie Spojených národov z roku 1945, Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 a Africká charta práv človeka a národov z roku 1981;

Slávnostne vyhlsujeme naše právo a povinnosť klásť odpor a neposlúchnuť každého jednotlivca alebo skupinu jednotlivcov a akékoľvek orgány štátu, ktoré by prevzali moc silou alebo by ju vykonávali v rozpore s touto ústavou;

Potvrdzujeme našu úplnú opozíciu voči akémukoľvek režimu, kto­rého politika by bola založená na svojvôli, diktatúre, ne­spra­vodl­ivos­ti, korupcii, vydieraní, rodinkárstve, klanizme, tribalizme, denominacionalizme a uchopení moci;

Potvrdzujeme naše odhodlanie spolupracovať v mieri a dobrej vôli so všetkými ľuďmi, ktorí zdieľajú naše ideály slobody, spravodlivosti a solidarity, založené na zásadách rovnosti, vzájomných záujmov, vzájomného rešpektu a národnej suverenity, územnej celistvosti a nestrannosti;

Vyhlasujeme našu oddanosť veci africkej jednoty a náš záväzok urobiť všetko, čo je možné, aby sme dosiahli subregionálnu a regionálnu integráciu;

Slávnostne prijímame túto ústavu ako najvyšší zákon štátu.

Táto preambula je základnou súčasťou ústavy.

 

MAPA ČADHLAVNÉ MESTO N'DJAMENA

N'Djamena je hlavným mestom Čadu . Je to zďaleka najväčšie mesto krajiny s populáciou 721 000 ľudí. Leží priamo na hraniciach Kamerunu a nachádza sa na sútoku riek Chari a Logone. Mesto bolo centrom mnohých prudkých povstaní a povstaní a vo februári 2008 doň vstúpili povstalecké jednotky.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára