7.01.2021

Belize

Belize, je prímorská kra­jina v strednej Amerike s rozlohou 22.966 km² a počtom obyvateľov 420,000. Susediace krajiny sú Mexiko, Guatemala. Hlavné mesto je Belmopan.

John BriceñoJohn Briceño - Premiér Belize od roku 2020

SLOVENSKO VO SVETE - BELiZE

Občan Slovenskej republiky, držiteľ platného pasu, môže do Belize cestovať bez víz za účelom turistiky na dobu nie dlhšiu ako 30 dní. Pri prekročení tejto doby je potrebné požiadať o predĺženie pobytu na príslušnom migračnom úrade v Belize. Slovensko vo svete - svet na Slovensku:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku
Julio Verne 35, 11 560 Mexiko
Telefón: +52 5552806669
Email: emb.mexico@mzv.sk

Honorary Consulate of the Slovak Republic
6TH Floor, Matalon Bldg.; Coney Drive;
Belize City
Email: carlo@slovakrepublicinbelize.com

British Embassy Bratislava
Panská 16
811 01 Bratislava
Email: britishembassybratislava@fcdo.gov.uk

Viac info: Ministerstvo zahraničných vecí Belize

POLiTiKA

Belize je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia za­lo­že­ná na westminsterskom modeli. Belize je tiež členom Spoločenstva národov. Hlavou štátu je kráľ Karol III., ktorého v krajine zastupuje generálny guvernér. Hlavným výkonným orgánom vlády je kabinet, ktorý vedie predseda vlády. Štátne zriadenie Belize je parlamentná reprezentatívna demokratická monarchia, v ktorej britský kráľ je hlava štátu a výkonnú moc vykonáva vláda na čele s predsedom vlády v rámci systému viacerých strán. Zákonodarná moc je zve­rená vláde aj parlamentu. Ústava je najvyšší zákon Belize.

Preambula ústavy
Ľud Belize potvrdzuje, že národ Belize bude založený na princípoch, ktoré uznávajú nadradenosť Boha, vieru v ľudské práva a základné slobody, postavenie rodiny v spoločnosti slobodných ľudí a slo­bod­ných inštitúcií, dôstojnosť ľudskej osoby a rovnosť a neodňateľné práva, ktorými sú všetci členovia ľudskej spoločnosti obdarení ich Stvoriteľom;

rešpektovať princípy sociálnej spravodlivosti, a preto sa dom­nie­va, že fungovanie ekonomického systému musí viesť k tomu, aby materiálne zdroje spoločnosti boli rozdelené tak, aby slúžili spo­loč­nému dobru, aby existovali primerané prostriedky na živobytie pre všetkých, aby práca nebola byť vykorisťované alebo prinútené ekonomickou nevyhnutnosťou pôsobiť v neľudských podmienkach, ale že by mala existovať príležitosť na postup na základe uznania zásluh, schopností a bezúhonnosti, že deťom by sa mala poskytnúť rovnaká ochrana bez ohľadu na ich sociálne postavenie a že spra­vod­livý systém by mal zabezpečiť vzdelávanie a zdravotníctvo na základe rovnosti;

ÚstavaPreambula ústavy

verí, že vôľa ľudu bude tvoriť základ vlády v demokratickej spo­loč­nosti, v ktorej je vláda slobodne volená vo všeobecných voľbách pre dospelých a v ktorej všetci ľudia môžu v rozsahu svojich mož­nos­tí zohrávať určitú úlohu v inštitúciách národného života a tak rozvíjať a udržiavať náležitú úctu k zákonne ustanovenej autorite;

rozpoznať že ľudia a inštitúcie zostanú slobodní len vtedy, keď je sloboda založená na rešpektovaní morálnych a duchovných hodnôt a na vláde zákona; vyžadujú si politiku štátu, ktorá chráni a za­bez­pečuje jednotu, slobodu, suverenitu a územnú celistvosť Belize; ktoré odstraňujú ekonomické a sociálne privilégiá a rozdiely medzi občanmi Belize, či už podľa rasy, etnickej príslušnosti, farby pleti, vierovyznania, zdravotného postihnutia alebo pohlavia; ktorá za­bez­pečuje rodovú rovnosť; ktoré chránia práva a názory jed­not­livca na život, slobodu, základné vzdelanie, zdravie, právo voliť vo voľbách, právo na prácu a hľadanie šťastia; ktoré chránia identitu jedného jednotlivca, dôstojnosť a sociálne a kultúrne hodnoty Belizečanov vrátane pôvodného obyvateľstva Belize; ktoré za­cho­vávajú právo jednotlivca na vlastníctvo súk­romn­ého majetku a právo na súkromné podnikanie; ktoré zakazujú vykorisťovanie človeka človekom alebo štátom; ktoré zabezpečujú spravodlivý systém sociálneho zabezpečenia a blahobytu; ktoré chránia ži­vot­né prostredie; ktoré podporujú medzinárodný mier, bezpečnosť a spoluprácu medzi národmi, nastolenie spravodlivého a me­dzi­ná­rod­ného hospodárskeho a sociálneho poriadku vo svete s rešpektom medzinárodného práva a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv vo vzťahoch medzi národmi;

želajú si, aby ich spoločnosť odzrkadľovala a využívala vyššie uvedené princípy, presvedčenia a potreby a aby ich ústava preto zakotvila a prijala opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia toho istého v Belize; a povedať, že nasledujúce bude platiť ako ústava Belize.

Členstvo Belize v medzinárodných organizáciách OSN, IFC, UNESCO, UNWTO, WHO, WTO...

 

HLAVNÉ MESTO BELMOPAN

BelmopanHlavné mesto Belmopan

Belmopan je hlavné mesto Belize. Jeho populácia v roku pána 2010 dosiahla 16.451 obyvateľov. Okrem toho, že Belmopan je podľa počtu obyvateľov najmenšie hlavné mesto kontinentálnej Ameriky, je po Belize City a San Ignacio treťou najväčším sídlom v Belize. Belmopan, založený ako plánovaná komunita v r 1970, je jedným z najnovších národných hlavných miest na svete. Hlavbé mesto sa nachádza v okrese Cayo v nadmorskej výške 76 m n.m. Mesto bolo postavené len na východ od rieky Belize, 80 km vo vnútrozemí od bývalého hlavného mesta, prístavu Belize City, po takmer zničení tohto mesta hurikánom Hattie v roku 1961. Vláda bola presunutá do Belmopanu v roku 1970. Budova Národného zhromaždenia je navrhnutá tak, aby pripomínala predkolumbovský mayský chrám.

Ďalšie mestá v Belize

Belize City je najväčšie mesto v Belize, vyše 60 tisíc obyvateľov. Bývalo hlavným mestom britského Hondurasu. Nachádza sa pri ústí Haulover Creek, ktorý je prítokom rieky Belize. Rieka Belize ústi do Karibského mora osem kilometrov od Belize City na Philip Goldson Highway na pobreží Karibiku. Mesto je hlavným prístavom krajiny, finančným a priemyselným centrom. Belize City bolo takmer úplne zničené v októbri r 1961 hurikánom Hattie. Vláda sa v roku 1970 presťahovala do nového hlavného mesta Belmopan.

Orange Walk Town s počtom obyvateľov asi 16.500 je štvrtým najväčším mestom v Belize, hlavným mestom Orange Walk District, nachádza sa na ľavom brehu rieky New River, 85 km severne od Belize City a 48 km južne od mesta Corozal. Napriek anglickému názvu mesta sú jeho obyvatelia predovšetkým španielsky hovoriaci mestici. Mesto sa nachádza vo veľmi nízko položenej oblasti Belize, najvyšším miestom je budova na vrchole zasypanej mayskej py­ra­mí­dy vo výške 49 m.

San Pedro je dnes tretie najväčšie mesto z južnej časti ostrova Ambergris Caye, má približne 16.400 obyvateľov. Obyvatelia San Pedra sú známi ako San Pedranos a väčšina z nich pôvodne po­chá­dza z Mexika, hovoria plynule španielsky aj anglicky. Skutočný San Pedrano musí vedieť loviť ryby. Mesto je údajne inšpiráciou pre pieseň „La Isla Bonita“ od Madonny. Minister cestovného ruchu v Belize poznamenal, že Madonnina pieseň podporila nárast turizmu v krajine.

San Ignacio a Santa Elena sú mestá na západe Belize. San Igna­cio slúži ako kultúrno-ekonomické centrum okresu Cayo. Začalo to výrobou mahagónu a chicle počas britskej kolonizácie. Postupom času prilákalo ľudí z okolia, čo viedlo k pestrému osídleniu dneš­né­ho mesta. San Ignacio je najväčšie mesto v okrese Cayo a štvrté najväčšie v Belize.

Corozal Town sa nachádza kúsok severne od Belize City blízko hraníc s Mexikom. Počtom obyvateľov asi 10 tisíc sa Corozal stalo piatym najväčším v krajine. Veľká časť mesta bola postavená nad starobylým mayským mestom, niekedy známym ako Santa Rita. Mohlo ísť o pôvodné predkolumbovské mesto nazývané Chactemal, ktoré siahalo od dnešného Corozalu po Chetumal v Mexiku. Mesto Corozal bolo ťažko poškodené hurikánom Janet v r 1955 a následne bolo od základov prestavané.

 

HiSTÓRiA

Prví ľudia na Belize boli Mayovia okolo roku 1500 pred Kristom. Ako ukazujú archeologické záznamy, založili tu množstvo osád. Patria sem Caracol, Lamanai a Lubaantun. Prvý európsky kontakt s Belize nastal v r. 1502, keď Krištof Kolumbus dosiahol pobrežie Ameriky. V roku 1638 Anglicko založilo prvú európsku osadu a počas 150 rokov vzniklo mnoho ďalších anglických osád. V roku 1840 sa Belize stalo kolóniou Britského Hondurasu a v roku 1862 sa stalo korunnou kolóniou. Sto rokov potom bola krajina reprezentatívnou vládou Anglicka, ale v januári 1964 bola Belize udelená plná samospráva s ministerským systémom. V roku 1973 sa názov regiónu zmenil z Britského Hondurasu na Belize a 21.09.1981 bola dosiahnutá úplná nezávislosť. V Belize (predtým Britský Honduras) zostáva úradným jazykom angličtina, ale najrozmanitejším jazykom v Belize je kriol (belizská kreolčina). Medzi ďalšie jazyky patrí garifuna, mayčina, mandarínčina, španielčina.

 

MAPA BELiZE

Belize ToPky
Najvyšší vrch: Doyle's Delight 1.124 m n. m.
Podnebie: vlhké tropické podnebné pásmo.
Priemerná teplota: 29°C v zime 16 °C.
Vodstvo: 35 riek.
Najväčšia rieka: Belize, celková dĺžka 290 km.
Najväčšia priehradná nádrž: Chalillo na rieke Macal.
More: Karibské more

 

ADMiNiSTRATíVNE ČLENENiE

Aadministratívno-územnou jednotkou prvej úrovne je 6 okresov. Druhým stupňom je rozdelenie okresov na 31 volebných obvodov. Miestna samospráva v Belize pozostáva zo štyroch typov miestnych orgánov: mestské rady, miestne rady, dedinské rady a obecné rady.

administratívna mapa Belize

 

TURiZMUS, DOVOLENKA v BELiZE

Svet dovoleniek: dovolenka Belize.

Či už ste dobrodružný cestovateľ, súčasť rodinného výletu alebo vás zlákala dovolenka v Belize na oddychový pobyt pri mori na pláži, vďaka miestnym ľuďom a kultúre Belize sa budete cítiť vítaní a pohodlne, ako nikde na svete. V Belize sú tradície a zvyky roz­manité a predstavujú viac ako osem rôznych kultúr.

Trvalý prísľub krajine, vodám a návštevníkom, inšpiruje všetkých 321 115 obyvateľov k dosiahnutiu skutočného a intímneho spojenia s množstvom mimoriadnych zážitkov. Belizejský ľud tvoria Mayovia, Mestizo, Kriol, Garifuna, indovia, Mennoniti, Arabi, Číňania. V Belize žije množstvo ľudí z Kanady, Európy a USA, mnohí z nich sem od­chá­dza­jú na dôchodok. Miešaním kultúr tu vznikla jedna z najšťast­nej­ších a najpokojnejších krajín v regióne a všeobecnej povesti jednej z najpriateľskejších turistických destinácií na svete.

Kombinácia faktorov: klíma, bariérový útes Belize, 127 pobrežných ostrovov, skvelý rybolov, bezpečné vody na člnkovanie, potápanie a šnorchlovanie, bohatá flóra a fauna v džungli a početné mayské ruiny dali podnet vláde, ktorá sa rozhodla vytvoriť prosperujúce odvetvie cestovného ruchu a ekoturistiky. Náklady na rozvoj sú vysoké, ale vláda Belize určila cestovný ruch za svoju 2. rozvojovú prioritu po poľnohospodárstve. Celkový prínos k HDP v r. 2011 bol 972 miliónov BZD (486 mil. USD) teda 33,2 % HDP. Cestovný ruch v roku 2011 priamo vytvorili 14.500 pracovných miest t.j. 10,9 % z celkovej zamestnanosti a nepriamo podporil 40.000 ďalších pra­cov­ných miest, čo činí až 30,1 % z celkovej zamestnanosti.

>Dovolenka v BelizeDovolenka v Belize - veľký barierový útes

Dovolenka v Belize
Belize sa nachádza na polostrove Yucatán a hraničí s Mexikom na severe a Guatemalou na západe. Pravdepodobne ponúka najlepšie potápanie na svete. Je to tiež jedno z najlepších miest v Amerike, kde môžete vidieť nepolapiteľného jaguára a iné veľké zvieratá z džungle. Za jediný deň môžu dovolenkári ráno šnorchlovať a popo­ludní navštíviť staroveké mayské ruiny vo vnútrozemí. Jedinečným aspektom Belize je skutočnosť, že jeho nezastavané oblasti umož­ni­li prírode žiť ďalej spôsobom, ktorý priťahuje biológov a ekológov. Celá krajina má len dve spevnené cesty, čo môže sťažiť pohyb, ale je to zážitok sám o sebe. Ceny za jedlo, hotely a suveníry sú na väčšine odľahlých miest vyššie.

Geografia
Belize leží v Strednej Amerike a susedí s Mexikom a Guatemalou, na východe s Karibským morom. Na pobreží sa rozprestiera bažinatá pobrežná nížina s mangrovovými močiarmi. Na juhu a vo vnútrozemí sú kopce a nízke pohoria. Väčšina pôdy je zalesnená listnatými lesmi, je tu veľa džunglí, rezervácií voľne žijúcich živočíchov, veľké množstvo rôznych druhov flóry a fauny a najväčší jaskynný systém v Strednej Amerike. Vzácne druhy belizskej flóry a fauny sú čierna orchidea, mahagónový strom, tukan a tapír.

Počasie
Jednou z najkrajších vecí počas dovolenky v Belize je počasie. S priemernou ročnou teplotou 29°C je tu vždy teplo, no zároveň príjemne. Pobrežný morský vánok, džungľa a dažďové pralesy ochladia vzduch aj v tých najhorúcejších letných mesiacoch, zimy môžu byť chladné, ale nikdy nie veľmi chladné. Klíma je takmer dokonalá, dokonca aj v zime (november-marec) teplota v Belize zriedka klesne pod 16 °C, zatiaľ čo v lete (máj-september) je okolo 30 °C. Vlhkosť je tiež pomerne konzistentná, okolo 85%. Obdobie sucha na Belize je medzi februárom a májom a má výrazne nižšie zrážky ako po zvyšok roka. Keď prší, je to zvyčajne v miernych, krátkych nárazoch.

Obdobie dažďov Jún až december je vlhkou sezónou, v mnohých častiach krajiny naprší až 590 mm dažďa a vyskytujú sa tu silné, niekedy divoké búrky spojené s búrlivým Karibikom, zvyčajne v neskorých popoludňajších hodinách. Najčastejšie zrážky sa však zvyčajne vyskytujú v júni alebo začiatkom júla a sú prerušované prestávkou na konci júla alebo augusta, ktorá je známa ako „malé sucho“. Hurikánové obdobie zabezpečuje sieť včasného varovania, bezpečnostné, evakuačné postupy, takže žiadne obavy o bezpečnú dovolenku.

 

ViERA, NÁBOŽENSTVO BELiZE

Ústava Belize zakotvuje slobodu vierovyznania. Diskriminácia z náboženských dôvodov je nezákonná. Náboženské skupiny sa musia zaregistrovať u vlády, aby mohli pôsobiť v krajine. Väčšina obyvateľov Belize sú rímsko-katolíci. Avšak kvôli silnému britskému vplyvu je populácia na Belize väčšinou protestantská, viac ako ktorákoľvek iná krajina v Strednej Amerike. Mayovia a Garifunovia praktizujú vlastnú zmes tradičného šamanizmu a kre­sťanstva.

Kresťanstvo

kostol sv. Jána Krstiteľa BelizeKatedrála sv. Jána Krstiteľa

Katedrálny kostol sv. Jána Krstiteľa
je hlavnou katedrálou anglikánskej diecézy Belize so sídlom v Belize City. Kostol bol postavený v rokoch 1812 až 1820 z tehál, ktoré sa používali ako záťaž na palube lodí, to bol prvý kostol, ktorý bol po­sta­vený v kolónii Britský Honduras. Pôvodne farský kostol, kostol sv. Jána sa v r. 1891 stal katedrálou sv. Jána. Má početné úpravy, ktoré sa datujú do novších renovácií. Vonkajšok kostola je tehlový, interiér je vybavený mahagónom a sapodilou.

Katedrála Svätého VykupiteľaKatedrála Svätého Vykupiteľa

Katedrála Svätého Vykupiteľa
je rímskokatolícka katedrála v meste Belize City. Je to kánonicky materský kostol rímskokatolíckej diecézy Belize City-Belmopan. Zdieľa službu Bohu s Co-katedrálou Panny Márie Guadalupskej v Belmopane, ale biskupské úrady zostávajú v Svätom Vykupiteľovi. Pápež Ján Pavol II. vykonal prvú pápežskú návštevu Belize a túto katedrálu navštívil v roku 1983.

Zatiaľ čo Veľká noc je celosvetovo známa ako posvätný sviatok pre kresťanov, v Belize, kde sa väčšina obyvateľstva identifikuje ako rímskokatolícka, sa oslavuje s mimoriadnou úctou. Veľká noc v Belize pozostáva z inscenovaných podujatí na počesť ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

 

MAYOViA

Mayovia sú domorodí obyvatelia Mexika a Strednej Ameriky, ktorí obývali územia súčasného Yucatanu, Quintana Roo, Campeche, Tabasco a Chiapas v Mexiku a na juh cez Guatemalu, Belize až do Salvadoru a Hondurasu. Označenie Maya (Mayovia) pochádza zo starovekého yucatánskeho mesta Mayapan, posledného hlavného mesta mayského kráľovstva v postklasickom období.

MayoviaMayovia

Mayovia sa delia podľa etnika a jazykových väzieb, ako napríklad Quiche na juhu alebo Yucatec na severe (a existuje ešte mnoho ďalších). Tajomní Mayovia fascinovali svet od ich objavenia v 40. rokoch 19. stor., ale v skutočnosti väčšina ich kultúry nie je taká tajomná, keď ju pochopíme. Na rozdiel od všeobecnej predstavy Mayovia nezmizli a potomkovia ľudí, ktorí postavili ich veľké mestá Chichen Itza, Bonampak, Uxmal a Altun Ha, stále žijú na týchto istých územiach, ktoré užívali ich predkovia a naďalej ich tradície praktizujú, niekedy v pozmenenej podobe, rovnaké rituály, ktoré by poznali domorodci z krajiny pred tisíc rokmi.

Olmékovia - obdobie 1500 – 200 p.n.l. je známe ako éra Olmékov, najstaršej kultúry v strednej Amerike. Olmékovia sa usadili pozdĺž Mexického zálivu a začali stavať veľké mestá z kameňa. Slávne hlavy Olmékov naznačujú zručnosť v sochárstve a prvé náznaky šamanských náboženských praktík pochádzajú z tohto obdobia. Veľkosť ruín Olmeca podnietila myšlienky, že krajinu kedysi obývali obri. Položili základ pre všetky budúce civilizácie v tejto oblasti.

Zapotékovia - obdobie 600 p.n.l. – 800 n.l. v regióne dnešného Oaxacu prinieslo kultúru kráľovstvo Zapotékov. Zapotékovia boli ovplyvnení alebo dokonca príbuzní Olmékov a prostredníctvom nich sa šírili niektoré z najdôležitejších kultúrnych prvkov regiónu, ako je písmo, matematika, astronómia, kalendár. Všetko neskôr Mayovia zušľachtili.

Teotihuacán obdobie 200-900 n.l. veľké mesto Teotihuacan sa rozrástlo z malej dediny na metropolu obrovskej veľkosti a vplyvu. Teotihuacan bol dôležitým náboženským centrom zasväteným uctievaniu veľkej bohyne Matky a Kukulkanovi, ktorí boli hlavným božstvom medzi Maymi. Rovnako ako mnoho miest v južnej Amerike bol aj Teotihuacan opustený niekedy okolo roku 900.

Mayovia alebo obdobie El Tajin, 250-900 n.l. je známe aj ako kla­sic­ké obdobie v mayskej histórii. Názov „El Tajin“ sa vzťahuje na veľký mestský komplex v Mexickom zálive, ktorý je považovaný za jedno z najdôležitejších miest v tomto období. Po celej krajine sa rozrástli veľké mestá a Mayovia sa počítali na milióny. Viac ako 50 rôznych etnických skupín ale dominancia sa pripisuje Mayom aj Totonacom.

V modernom veku Mayovia stále hospodária na tých istých úze­miach a cestujú po tých istých cestách a riekach ako predkovia zo severu na Yucatane až do Hondurasu. Tvrdenie, že Mayovia nejako zmizli, jednoducho preto, že ich mestá boli nájdené opustené, je nielen nepresné, ale aj urážlivé pre viac ako šesť miliónov Mayov, ktorí pokračujú v tradíciách svojich predkov. Hoci bol región po­kres­ťan­čený v 16. storočí n.l. dobytím a inkvizíciou, staré spôsoby sú stále pozorované v hybride medzi európskym katolicizmom a mayskou mystikou. Denník dediny stále interpretuje energiu dňa a rituály sa stále vykonávajú v jaskyniach a na kopcoch. Na ostrove Cozumel sú svätyne Panny Márie a bohyne Ixchel vzájomne za­me­ni­teľ­né a často jedno a to isté.

MAYSKÉ NÁLEZiSKÁ

Mayský národ bol rozdelený do mnohých kráľovstiev. Existovali putá spoločného jazyka a náboženstva, ale nebola to jednotná ríša. Inflácia a recesia, spory a mier, prosperita a hlad, to všetko hralo úlohu v mayskom svete, ktorý vrcholil medzi rokmi 600 – 900 nášho letopočtu. Úrodná pôda Belize, teplé podnebie a prístup k bohatému morskému životu v ekosystéme Belize Barrier Reef viedli k populačnej explózii Mayov. Veľké mestá prosperovali a dnes ich ruiny vidno po celom Belize. Rieka Belize bola hlavnou obchodnou cestou, ktorá spájala pobrežie s ďalšími mayskými kráľovstvami v Guatemale. Ekonomike v regióne dominoval vtedy obchod s Tikalom a ďalšími obrovskými mayskými komunitami.

Altun Ha mayské náleziskoAltun Ha mayské nálezisko

Altun Ha sa nachádza 55 km severne od Belize City a 16 km od Karibského mora a je tou najľahšou mayskou ruinou, ku ktorej sa dá dostať. Mnoho jednodňových výletov navštevuje túto lokalitu kvôli jej blízkosti a ľahkému prístupu. Populácia Altun Ha, ktorá toto miesto obývala viac ako 1200 rokov až do mayského zničenia okolo roku 900 nášho letopočtu, dosiahla vrchol okolo 10.000 ľudí, t.j. asi trojnásobok súčasnej populácie v okruhu 30 km od lokality. Obchod bol pravdepodobne dôležitým aspektom každodenného života, pretože toto miesto je jedným z najprístupnejších k moru. Táto teória bola posilnená objavom artefaktov z ďalekej Panamy.

Cahal Pech mayské náleziskoCahal Pech mayské nálezisko

Cahal Pech je mayská lokalita nachádzajúca sa neďaleko mesta San Ignacio v okrese Cayo. Toto miesto bolo honosným domovom elitnej mayskej rodiny na kopci, a hoci najväčšia výstavba sa tu datuje do klasického obdobia, dôkazy o nepretržitom osídlení sa datujú až do roku 1200 pred Ježiš Kristus počas obdobia raného stredného formovania, vďaka čomu sú ruiny Cahal Pech jedným z najstarších rozpoznateľných mayských miest tu v západnej časti krajiny. Miesto má strategickú polohu vysoko nad brehmi rieky Macal s výhľadom na sútok rieky Macal a rieky Mopan. Miesto je súborom 34 stavieb, najvyšší chrám má výšku asi 25 m a nachádza sa okolo centrálnej akropoly. Miesto bolo opustené v 9. storočí nášho letopočtu.

Caracol mayské náleziskoCaracol mayské nálezisko

Caracol sa nachádza na náhornej plošine Vaca južne od dediny San Ignacio. Caracol je korunným klenotom všetkých mayských ruín v krajine a v skutočnosti jednou z najväčších v mayskom svete, ktorý zahŕňa Mexiko, Guatemalu a Honduras. Caracol bol úplne stratený v dažďovom pralese na viac ako 1000 rokov až do jeho objavenia v roku 1937, takže sa stále obnovuje. Nazvali ho „Slimák“ (španielsky „Caracol“) kvôli početným slimačím lastúram, ktoré sa tam našli, ale Mayovia ho nazývali „Voda troch kopcov“, vďaka čomu je toto jedno z mála miest, kde je známy skutočný názov. Najvyššia stavba v Belize – je Caracol's „Sky Place“ vo výške 41 metrov. V Caracol bolo nájdených viac ako 100 hrobiek.

Cerros mayské náleziskoCerros mayské nálezisko

Cerros je malá lokalita nachádzajúca sa priamo na pobreží Belize. Začala ako malá dedina v roku 300 pred Ježiš Kristus, nasledoval rozvoj a o 250 rokov neskôr sa rýchlo rozrástla na veľké mesto. Cerros, posadený v malej delte v severnom Belize, bol opustený skoro a už nikdy nebol znovu obsadený. Existujú iba dve klasické lokality bez neskorších dodatkov, čo z nich robí dôležitý doplnok k mayskej kultúre. Cerros obsahuje päť chrámov, niekoľko námestí, ihriská a systém vodných ciest. Vďaka svojej polohe pri ústí Novej rieky bolo sídlo Cerros regionálnym centrom aktívneho obchodu. Predpokladá sa, že obchodné cesty sa presunuli do vnútrozemia a lokalita upadla. Nakoniec boli chrámy opustené a Cerros sa vrátil do stavu jednoduchej farmárskej komunity, než ho úplne opustili.

Lamanai mayské náleziskoLamanai mayské nálezisko

Lamanai je pravdepodobne najobľúbenejšia zrúcanina v Belize, kvôli asi nádhernému výletu po rieke, ktorým sa tam dostanete, pričom počas celej cesty pozorujete exotické vtáky. Lamanai je najdlhšie nepretržite obývané miesto v krajine. Výskum uvádza prvé obydlia okolo roku 1500 pred Kristom. Lamanai je asi 65 km proti prúdu od Cerros na lagúne New River. Obe mestá vo veľkom spolu obchodovali. Ponorený krokodíl, zaznamenaný španielskymi prieskumníkmi, je overený oficiálny mayský názov mesta. Lokalita zaberá takmer 400 hektárov a bolo vykopaných 70 stavieb, ale zmapovaných bolo 10-násobok tohto počtu. Jedným z naj­po­zo­ru­hod­nejších prvkov v Lamanai je pár jagavých masiek lemujúcich schodisko v „Chráme Jaguára“. Všetky stély na mieste sú vo vý­bor­nom stave.

LubaantunLubaantun mayské nálezisko

Lubaantun je najväčšia mayská lokalita v južnom Belize. Je známa pre svoj neobvyklý štýl konštrukcie. Všetky tunajšie pyramídy boli vyrobené z vápencových blokov bez pojiva malty. Sila konštrukcie spočíva v brúsenom kameni, ktorý bol starostlivo tvarovaný tak, aby tesne priliehal ku každému susednému bloku. Lubantuun je obradné centrum z rokov 700-900 po Ježiš Kristus. Postupom času začala pôda, na ktorej je Lubantuun postavené, klesať a stúpať, bezmaltové bloky sa začali rúcať. Preto toto miesto dostalo názov Lubantuun, čo v jazyku Mayov znamená Miesto spadnutých skál.

Nim Li Punit mayské náleziskoNim Li Punit mayské nálezisko

Nim Li Punit mayské nálezisko sa nachádza ďaleko od väčšiny turistických destinácií, je nádherným miestom pre návštevníkov. Aby ste sa tam dostali, prejdete okolo odbočky na Placencia na južnej diaľnici a pôjdete takmer až do Punta Gorda. Nim Li Punit je známy najmä vďaka mnohým veľkolepým stélam, ktoré tam objavili. Miestne múzeum zobrazuje veľa hviezd a ostatné sú na mieste v ruine. Najpôsobivejšia stéla zobrazuje vládcu s diadémom alebo „veľkým klobúkom“, podľa ktorého je lokalita pomenovaná. Je tu pekne zachované ihrisko a ďalšie námestie, ktoré bolo s najväčšou pravdepodobnosťou astronomickým observatóriom.

Tikal mayské náleziskoTikal mayské nálezisko

Tikal sa nachádza v Guatemale a v skutočnosti je najjednoduchšie sa tam dostať z Belize. Tikal je skutočne najvyššie mayské mesto. Tikal bola pôvodne dedina z roku 900 pred Kristom, vďaka čomu patrí medzi najstaršie mayské lokality. Obrovský rozsah Tikalu je ohromujúci a najlepšie je naplánovať si výlet na niekoľko dní. Asi 26 štvorcových km centrálneho Tikalu zmapovali archeológovia. Obrovské kamene znesené riekou slúžili ako stavebné kamene a suroviny pre gigantické sochy, ktoré sa našli neďaleko. Tikal má 5 obrovských chrámov. Sú to pyramídy so strmými stenami, ktoré sa týčia nad baldachýnom džungle.

Xunantunich mayské náleziskoXunantunich mayské nálezisko

Xunantunich sa vyslovuje chew-nan-to-nech a nachádza sa len 16 km od guatemalských hraníc. Toto hlavné obradné centrum bolo na vrchole počas klasického obdobia Mayov a bývalo domovom 25 chrámov a palácov vrátane druhej najvyššej mayskej stavby Belize obnovené oblasti tu-tohto obrovského mestského štátu obsahujú obradné centrum, rezidencie pre vládcov tejto civilizácie, obytnú štvrť strednej triedy a všadeprítomný komplex loptových kurtov. Z vrcholu tejto pyramídy „El Castillo“ je človek odmenený úchvatným výhľadom na tri údolia riek. Z jeho vrchola môžu prieskumníci vidieť až do Guatemaly.

 

MAYSKÁ KUCHYŇA, MiESTNE ŠPECiALiTY

Sponsor: Slovenská kuchyňa

Jedlo v podaní pôvodnej mayskej kuchyne z Belize je fakt úžasné. Každý, dokonca aj ten najprísnejší dietológ vám povie, že indiánske jedlo je prospešné a mayské jedlo v ére globalizácie je ešte lepšie, pretože nemusíte byť obmedzovaní potravinami, ktoré ste jedli v dobách, kedy ste vyrastali. Internet poskytne každej novodobej gazdinke perfektný nástroj, ktorým každému, kto sa odváži pozrieť, poskytne nejaké jedlo a dobrý priateľ Google napovie, kde to jedlo získať alebo ako si niečo z toho uvariť. Ako často sa zastavíme a premýšľame o tom, odkiaľ toto jedlo pochádza, alebo ešte lepšie, že kto ho vôbec vynašiel? Kto by nám to mohol vyčítať, že to nezisťujeme, hlavne ak to chutí skvele, nemáme čas zastaviť sa a filozofovať nad tanierom skvelého pokrmu. Zbavte sa tejto záťaže, pozrite si náš zoznam mayských jedál, ktoré sa rozhodne oplatí vyskúšať. Možno si konečne nájdete jedlo, ktoré vám urobí lepšie, než dobre. A nezabudnite na pôvod surovín, ktorý je v dnešnej dobe veľmi dôležitý, nielen pre miestne špeciality.

BelizeňoBelizeňo, mayské plody mora

Mayské plody mora sa dostanú návštevníkovi Belize, ktorý ak sa ubytuje v lepšom hoteli na pobreží Karibiku za účelom dovolenky pri mori. Pýtali sme sa obsluhy na recept tohto jedla, ale z jazykových dôvodov sme od personálu zistili iba základné informácie, teda že sa k smaženej a v kokose obalenej zmesi z morských príšer, ktoré majú byť vždy iba čerstvé a ich skladba je závislá hlavne na úlovku miestnych rybárov (akási fašírková hmota), podávajú varené ze­mia­ky a veľa zeleniny tiež podľa aktuálnej pouky. Jedlo Belizeňo, tak sme si pomenovali toto jedlo miestnej kuchyne, je variabilné, lecné a výborné.

QuinoaQuinoa

Quinoa ako my vnímame nepostrádateľnosť pšenice, tak si ani juhoamerickí Indiáni nevedia predstaviť život bez quinoi. Naše pomenovanie pre quinoa je "Mrlík čílsky", jestvuje viacero odrôd, najznámejšie sú biela, červená a čierna odroda. Zatiaľ nie sú bežne dostupné v obchodnej sieti, kúpiť sa dajú v špecializovaných bio predajniach. Mayovia boli skutočne neuveriteľnou spoločnosťou, charakterizuje ich zložitý matematický systém, presná astrológia, posvätný podrobný kalendár a očividne to boli aj skvelí kuchári. Quinoa, ktorá bola nedávno objavená ako superpotravina, nad ktorou si fandia všetci hipsteri. Quinoa je skvelá, najmä quinové šaláty, ale v žiadnom prípade to nie je nové. Toto nie je jeden z mayských vynálezov, v skutočnosti pochádza od Inkov z Južnej Ameriky, ale čo je zaujímavé, v skutočnosti to bola hlavná časť ich stravy. Nie je to skvelé? Keď nabudúce zapálite hrniec a privediete quinou do varu, spomeňte si na staroveký svet.

 

ŽiVOTNÉ PROSTREDiE

Sponsor: Životné prostredie po novom

Belize vynaložilo veľké úsilie na udržateľné riadenie svojej základne prírodných zdrojov a spôsoby ako chrániť svoje životné prostredie. Zatiaľ sa teší relatívne zdravému prostrediu, pričom mnohé oblasti sú tu považované za nedotknuté. Veľká časť podpory, ktorú kra­ji­na dostáva na prípravu a realizáciu národných environmentálnych programov a aktivity je spojené s príležitosťami, ktoré poskytuje Global Environment Facility (GEF) a ďalšie zariadenia, na ktoré sú zamerané pomoc rozvojovým krajinám pri posilňovaní ich kapacít na splnenie ich medzinárodných cieľov. Belize je zmluvnou stranou rôznych mnohostranných environmentálnych dohôd (MEA), krajina podpísala približne tridsať medzinárodných dohovorov, zmlúv a dohôd, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú ochranou Životné prostredie.

Životné prostredie BelizeŽivotné prostredie Belize

Belize je domovom veľkolepej biodiverzity na súši aj na mori. Od roku 2019 chráni tri krát väčšie územia. V skutočnosti je bariérový útes Belize domovom 1.400 druhov, od ohrozených korytnačiek ja­s­trabných po západoindické lamantíny, raje, koraly a 6 ohrozených druhov žralokov. Útes spolupracuje s mangrovovými lesmi a dnami morskej trávy, aby poskytoval služby prírode aj ľuďom.

Zmena klímy a ľudské aktivity však čoraz viac ovplyvňujú tieto bio­to­py a zrýchlená degradácia kritických pobrežných ekosystémov ohrozuje odolnosť, adaptačnú kapacitu a biodiverzitu týchto sys­témov. Treba oceniť prínos mangrovov, koralových útesov a tiež morskej trávy. Ich degradácia môže doviesť až k strate funkcií, od ktorých sú komunity závislé, ako ochrana pobrežia, jedlo, rekreácia a viazanosť uhlíka.

Jedným zo spôsobov, ako Belize uznáva dôležitú úlohu, ktorú tieto ekosystémy zohrávajú, je posunúť sa vpred a zahrnúť ich ako rie­še­nia založené na prírode do národne stanoveného príspevku do roku 2020 k Parížskej klimatickej dohode Organizácie Spojených národov. Vzhľadom na jedinečnú úlohu pobrežných ekosystémov pri znižovaní vplyvov klimatických rizík a absorpcii uhlíka v kom­bi­nácii s výhodami prispôsobovania sa Belize preukazuje skutočné vedúce postavenie v úsilí o dlhodobú ochranu týchto dôležitých biotopov.

 

ZDRAViE

Ministerstvo zdravotníctva a wellness má za svoj cieľ poskytovať kvalitné, cenovo dostupné a komplexné zdravotnícke služby v odolnom prostredí, ktoré podporuje rovnaké zdravie a pohodu pre všetkých. V súlade s svojím poslaním zlepšovať zdravotnícke služby ministerstvo zdravotníctva a wellness v priebehu posledných rokov nepretržite vykonáva veľké projekty po celej krajine v zdra­vot­níc­kych zariadeniach, pričom prináša špičkové vylepšenia modernej infraštruktúry, ktoré sú vhodné potrebám Belizského obyvateľstva.

Krajina je certifikovaná bez výskytu malárie. Je členom PAHO - t.j. Panamerická zdravotnícka organizácia, špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov, ktorá má na starosti medzinárodnú spoluprácu v oblasti zdravia v Amerike, je súčasťou WHO. Členstvo v INCAP - Institute of Nutrition of Central America and Panama, poskytuje technickú spoluprácu na dosiahnutie a udržanie po­tra­vi­no­vej a výživovej bezpečnosti obyvateľstva. Člen UNiCEF - detský fond OSN.

Lekárska starostlivosť ešte nie je na úrovni, kedy sa oplatí cestovať za zdravím do tejto krajiny. Ako sme informovali vyššie, ak je pre vás najvyššou prioritou zdravotná starostlivosť na medzinárodnej úrovni, máte lepšie možnosti než Belize. Výnimkou ale sú tunajšie skúsenosti so zubárskou turistikou s dobrými výsledkami a pri­me­ra­ný­mi poplatkami. Ostatné oblasti zdravotníctva sa však postupne zlepšujú, nakoľko samotná vláda si dala kvalitu zdravotníctva, ako potenciálneho lákadla turizmu, za svoju prioritu. Možno už o pár rokov zavládne v Belize kvalitná zdravotná starostlivosť za nízke ceny.

Štatistika priemerný vek obyvateľstva 26 rokov, priemerná dĺžka života 75 rokov (ženy 78, muži 72), pôrodnosť 2 deti v priemere na jednu rodinu. V mestách žije 48% obyvateľstva, hustota 18 ľudí na km2 (podľa worldometers.info / 2024).

 

POŠTA, DOPRAVA, LETiSKO

Britské poštové známky boli zavedené v roku 1858. V roku 1866 kolónia Britský Honduras (neskôr Belize) zaviedla vlastné známky. Dizajn bol profil kráľovnej Viktórie typický pre britské známky tej doby, s oválnym pásom s nápisom „British Honduras“ a nominálnou hodnotou, ktorá v prvom vydaní pozostávala z hodnôt 1d, 6d 1sh.

Poštová známka Belize 5cPoštová známka Belize 5c

Tento dizajn sa používal až do vydania Key Plate v roku 1891 s pravidelnými zmenami vodoznaku a perforácie. Mena sa v r 1888 zmenila z libier na centy a doláre, čo si vyžiadalo aj doplatok za zásoby známok v hodnotách od 2c do 50c. Prvá pamätná známka Britského Hondurasu bola 2c karmínová mierová emisia, ktorá sa objavila v roku 1921. Britský Honduras vydal svoje prvé obrázkové známky v roku 1938, sériu pozostávajúcu z 12 známok s hodnotami od 1c do 5 dolárov. Britskému Hondurasu bola udelená samospráva 1. januára 1964 a posledné vydanie ako Britský Honduras vyšlo pri príležitosti osláv Belize začiatkom roku 1973. Dňa 1. júna 1973 sa Britský Honduras premenoval na Belize a prvé vydanie v roku 1973 použilo známky bývalého Britského Hondurasu s Belize a dvoma hviezdičkami. Prvé vydanie bez pretlače nasledovalo v roku 1973 vydaním dvoch známok Royal Wedding.

Medzinárodné letisko Philipa SW Goldsona v Belize obsluhuje najväčšie mesto Belize City, pomenované po známom politikovi. Letisko leží v Ladyville asi 30 minút jazdy od centra Belize City v nadmorskej výške 5 m, čo znamená, že letisku hrozia záplavy kvôli nízkej nadmorskej výške a pobrežnej polohe. So stabilným rastom cestujúcich je medzinárodné letisko Philip SW Goldson v súčasnosti piatym najrušnejším letiskom v Strednej Amerike.

Belize nemá vlastnú národnú leteckú spoločnosť, preto spojenie s krajinou udržiavajú zahraničné letecké spoločnosti Alaska, AA, Air Canada, Delta Air Lines, Frontier, ktoré zabezpečujú spojenie s destináciami Toronto, Hudson, Miami, Los Angeles, Atlanta, Dallas, Houston, Chicago, Calgary, Cancún...

Lodná doprava krajina má dva dôležité nákladné prístavy, ktoré zabezpečujú dovoz a vývoz, sú to Belize Port a Port of Big Creek. Okrem nich je v Belize sedem ďalších malých prístavných zariadení, ktoré sa zaoberajú menším nákladom a vnútorným obchodom.

 

HOSPODÁRSTVO, EKONOMiKA

1. Citrusy
2. Banány
3. Cukor
4. Cestovný ruch

CukorCukor

Ekonomika Belize je založená na poľnohospodárstve a turizme. Najvýznamnejšie poľnohospodárske produkty sú citrusy, banány a cukrová trstina. Hlavným obchodným partnerom sú USA a Spojené kráľovstvo. Belizský dolár je však fixovaný na kurz 2:1 voči USD, vývozné ceny cukru a banánov sú nízke, preto deficit obchodnej bilancie Belize tak rastie. Domáci priemysel je obmedzený relatívne vysokou cenou práce a energie a malým domácim trhom. Cestovný ruch priťahuje najviac zahraničných investícií, významné investície sú aj v sektore energetiky, telekomunikácií a poľnohospodárstva. Belize sa považuje za daňový raj.

HDP hrubý domáci produkt 6.984 USD / obyvateľa.

 

MÉDiÁ, SPRAVODAJSTVO, INFORMÁCiE

  • Amandala - bulvárne noviny. Sú to najväčšie noviny v Belize, ktoré vychádzajú dvakrát týždenne.
  • The Belize Times - belizské noviny vydávané raz týždenne, oficiálny orgán Zjednotenej ľudovej strany.
  • The Reporter - kategórie: z domova, správy, politika, názory, ekonomika.
  • The San Pedro Sun - žánre cestovanie, šport, zábava, životné prostredie, politika, vzdelávanie, spoločenstvo, zdravie, kriminalita, podnikanie, doprava.
  • The Guardian - Ochrana slobody, práv a demokracie, miestne a medzinárodné správy, politika, zločin a šport.
  • Ambergris Today - anglický týždenník vydávaný v San Pedro, bezplatné noviny pre turistov.

ODKAZY

 Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára